Izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića

09/06/2024 15:58

izjava

Donio sam ukaze o proglašenju 10 zakona koji su u prethodnim danima usvojeni od strane Skupštine Crne Gore.

Donio sam ukaze o proglašenju 10 zakona koji su u prethodnim danima usvojeni od strane Skupštine Crne Gore.

Kao što sam ranije najavio, iz razloga poznatih javnosti, vratio sam na ponovno odlučivanje Skupštini Zakon o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore, kojim se smanjuje kriterijum za izbor direktora RTCG-a sa važećih 10 na 5 godina radnog iskustva. Smatram da se usvojenim rješenjem zanemaruje značaj javnog servisa i dovodi u pitanje njegova uredjivačka nezavisnost, posebno cijeneći stavove stručne javnosti o predmetnom pitanju. Takodje, mišljenja sam da usvojene izmjene predstavljaju korak unazad u odnosu na važeće rješenje, te da su u suprotnosti sa uporednom praksom i konceptom jačanja upravljačke odgovornosti i profesionalizma.

Na ponovno odlučivanje Skupštini vratio sam i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. Naime, usvojenim Zakonom predvidja se da predsjednik i članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kojima prestaje mandat usljed isteka vremena na koje su birani, nastavljaju da vrše dužnost do izbora novih članova, a najduže do dvije godine. Ukazao sam da je navedeno rješenje upitno u kontekstu usaglašenosti sa Amandmanom VIII stav 7 Ustava Crne Gore kojim je utvrdjeno da mandat Sudskog savjeta traje četiri godine. Primjenom usvojenog rješenja, članstvo u Sudskom savjetu za ugledne pravnike, de facto, moglo bi se produžiti do šest godina, što je duže od granice propisane Ustavom. Takodje, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, na ovaj način stavljaju se u drugačiji pravni položaj u odnosu na ostale članove Savjeta. Dodatno, ukazao sam da se u dijelu cjelishodnosti, ovakvim rješenjem unaprijed relativizuje obaveza nadležnih institucija da, u skladu sa ustavnim obavezama, pravovremeno preduzimaju aktivnosti u cilju popune upražnjenih mjesta u Sudskom savjetu.

Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, u proteklih godinu dana mandata, bio je jedan od najvažnijih stubova mog djelovanja a ideju o učlanjenju u EU 2028. godine promovisao sam u zemlji i inostranstvu, uprkos brojnim skepsama.

Stoga se nadam da će u vremenu ispred nas, politiku štrikova zamijeniti nastojanje svih institucionalnih aktera u Crnoj Gori da, svojim djelovanjem, rade na suštinskom napretku našeg društva, zasnovanog na punoj vladavinu prava i poštovanju Ustava i zakona. 

U konačnom, važno je konstatovati da je, bez obzira na kvalitativno upitan zakonodavni proces, koji je pratio usvajanje ovih zakona, odrađen značajan posao u cilju ispunjavanja privremenih mjerila i dobijanja pozitivnog IBAR-a.

Stoga, svim državnim službenicima i drugim akterima u prethodnim i sadašnjoj Vladi, kao i u prethodnim i sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore, koji su dali doprinos okončanju ove važne etape našeg EU puta želim da čestitam na ostvarenom rezultatu.