Izlaganje predsjednika Đukanovića na 12. Globalnoj konferenciji o rezidentnosti i državljanstvu u Dubaiju

05/11/2018

MILO ĐUKANOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNE GORE: 

( Izlaganje na 12. konferenciji "Globalno prebivalište i državljanstvo", Dubai 4. - 6. novembar 2018. )


Poštovani gospodine Kalin,

Uvažene ekselencije,

Dame i gospodo,


Zahvaljujem na pozivu da učestvujem na konferenciji "Globalno prebivalište i državljanstvo" i prilici da predstavim šta Crna Gora čini kako bi bila privlačna, otvorena, sigurna i prosperitetna investiciona destinacija. Veoma cijenim napore kompanije "Henli i partneri" koja preko jedne decenije, istrajno organizuje događaje poput današnjeg i pažljivo promoviše ideju globlanog prebivališta i ubrzanog ekonomskog razvoja država, zasnovanog na investicijama i donacijama potencijalnih partnera koji traže drugi dom.

Svoje obraćanje podijelio sam u dva dijela. U prvom ću prikazati Crnu Goru kao investicionu destinaciju, dok ću u drugom predstaviti osnovne karakteristike Individualnog investicionog programa.

Iako relativno mala, Crna Gora baštini hiljadugodišnju državotvornu tradiciju. Već u 11. vijeku, 1078. godine, prvi crnogorski vladar dobio je kraljevsko priznanje od Pape Gregora VII. Takođe, Crna Gora je bila prva balkanska država koja je formalno međunarodno priznata na Berlinskom kongresu 1878. Prije dvanaest godina uspjeli smo da ispunimo veoma zahtjevne kriterijume koje je pred nas postavila Evropska unija i da na referendumu na kojem je učestvovalo 86.5% građana s pravom glasa, obnovimo našu državnu nezavisnost. Time smo dodatno učvrstili put multireligijskog i multikulturnog razvoja Crne Gore, koja je prava riznica kulturno-istorijskih spomenika neprocjenjive vrijednosti.

Danas je Crna Gora fokusirana na usvajanje evropskih vrijednosti i standarda, i prema ocjenama evropskih zvaničnika ima lidersku poziciju u ovom procesu u odnosu na ostale zemlje kandidate za članstvo. Od juna 2017. godine Crna Gora je i članica NATO-a.

Pored političke stabilnosti, članstva u NATO i liderske pozicije u poodmaklom pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, Crna Gora je član Svjetske trgovinske organizacije i ima zaključene brojne ugovore o slobodnoj trgovini koji nam omogućavaju pristup tržištu od 800 miliona kupaca. Sve to jasno potvrđuje vrijednosti koje smo usvojili i koje posvećeno afirmišemo. A jedna od ključnih ekonomskih vrijednosti Crne Gore je otvorenost naše privrede. Da je Crna Gora otvorena zemlja i dio globalnih tokova potvrđuje i turizam sa učešćem od preko 20% u BDP. U državi koja ima manje od 650.000 stanovnika, broj turista u 2017. iznosio je oko 2 miliona.

Tržišna ekonomija, zaštita imovine i vladavina prava utkani su u naše zakone i ulivaju povjerenje domaćim i stranim investitorima. Iza rezultata koje smo postigli stoji strateška odlučnost da u kontinuitetu poboljšavamo uslove za investitore. Jednostavno rečeno, želimo da budemo makar korak ispred drugih, jer razumijemo značaj investicija za ukupni društveni razvoj. Podaci Svjetske banke, agencije "Standard and Poor" i Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNCTAD) potvrđuju rezultate naših napora. Naime, Jugoistočna Evropa je 2017. godine privukla 5.5 milijardi stranih direktnih investicija, što predstavlja rast od 20% u odnosu na 2016. godinu. U istom periodu Crna Gora je zabilježila rast od 30%, dok je za šest mjeseci ove godine ostvarila dodatni rast stranih direktnih investicija od 47%. Samo za godinu dana od stupanja u NATO, udvostručene su investicije iz zemalja članica Alijanse, dok su u periodu od obnove nezavisnosti (2006.) do danas, strane direktne investicije u Crnoj Gori u evropskom vrhu mjereno kako per capita, tako i po njihovom učešću u BDP. Neto priliv stranih direktnih investicija u ovom periodu iznosi preko 6 milijardi eura. Upravo su strane direktne investcije dale važan impuls ostvarenom ekonomskom rastu. Dakle, evidentno je da je Crna Gora sigurna i politički stabilna zemlja.

Naš cilj nije bio samo da privučemo što više investicija, već da to budu kvalitetni investitori. A da bi privukli ugledne strane investitore značajno smo unaprijedili biznis ambijent. Među investitorima koji razvijaju svoje biznise u Crnoj Gori veliki je broj tzv. "globalnih igrača", koji su u jednoj maloj ekonomiji pronašli ne samo izazove za svoje projekte, već i sigurnost, stabilnost i jasna pravila, odnosno sve ono što čini biznis ambijent u jednoj zemlji. Istovremeno, ovakvi investitori postali su promoteri Crne Gore kao prestižne i kvalitetne investicione destinacije. Danas je Crna Gora jedna od najatraktivnijih investicionih destinacija na Mediteranu, pogotovo kada su u pitanju investicije u turizam, nekretnine, energetiku, industriju i poljoprivredu, a strani investitori imaju nacionalni tretman.

Proces registracije biznisa u Crnoj Gori je jednostavan i brz. Minimalni kapital za započinjanje biznisa iznosi 1 euro, dok proces registracije može da se završi za četiri dana. Investitori imaju direktne finansijske podsticaje za nove projekte, poreske olakšice u manje razvijenim djelovima zemlje, subvencije za zapošljavanje u biznis zonama, i konkurenciju između lokalnih samouprava u određivanju visine taksi i lokalnih poreza u cilju privlačenja novih investicija. 

Poreski sistem u Crnoj Gori je proporcionalan, sa stopama koje su veoma konkurentne. Korporativni porez iznosi 9%, porez na lična primanja 9% i 11%, dok je porez na dodatu vrijednost 21% i 7%. 

Ekonomski razvoj je brz i dinamičan. BDP je na kraju 2017. iznosio nešto preko 4,3 milijarde €, a BDP po stanovniku oko 7000€. Realna stopa rasta crnogorske ekonomije u 2017. godini bila je 4.7%, dok je u prvom i drugom kvartalu 2018. godine 4.5% i 4.9% respektivno. Ovakav rast posledica je značajnih investicija u infrastrukturu, ali i otvorenosti, monetarne stabilnosti, slobodnih tokova kapitala, niskih poreza i rastuće konkurentnosti crnogorske ekonomije. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma o Indeksu globalne konkurentnosti 2017/18, Crna Gora je poboljšala svoju poziciju za 5 mjesta u odnosu na prethodni izvještaj i nalazi se na 77. mjestu od ukupno 137 zemalja koje su obuhvaćene ovom analizom. Takođe, u svom poslednjem izvještaju agencija "Moody's" je potvrdila rejting "B1" za Crnu Goru, uz izmjenu izgleda sa pozicije "stabilan" na poziciju "pozitivan". Ova izmjena prije svega predstavlja refleksiju povjerenja investitora u ostvareni ekonomski napredak i jasnu ekonomsku perspektivu Crne Gore.

Dobro geografski pozicionirana, Crna Gora polako postaje investicioni centar ili "hub" regiona. Tome doprinose ne samo veliki broj direktnih avio-linija, već i međunarodni sporazumi o slobodnoj trgovini koji su potpisani sa EU, CEFTA, EFTA, Turskom, Ukrajinom i Rusijom, kao i sporazumi o izbjegavnju dvostrukog oporezivanja potpisani sa velikim brojem zemalja. Ne postoje bilo kakva ograničenja prema investitorima da vrše transfer profita, dividendi ili kamata u punom iznosu. Dodatno, u Crnoj Gori koristimo euro od uvođenja ove valute u ostale zemlje Evropske unije, imamo 15 banaka koje su dobro umrežene i omogućavaju lak transfer novca, i tri GSM operatera koji obezbjeđuju izuzetno dobru telekomunikacionu i internet konekciju zasnovanu na 4G mreži. Na svakih 40.000 stanovnika posluje jedna banka, a na svakih 200.000 jedan GSM operator, što vjerovanto predstavlja svjetski rekord. Prema zvaničnim podacima, svi su poslovali pozitivno u 2017. godini.

Dopustite mi da navedenim faktorima dodam još dva. Gotovo jednu trećinu populacije u Crnoj Gori čine mladi ljudi starosne dobi između 15 i 34 godine. Veliki broj mladih govori strane jezike, dobro su obrazovani i posjeduju vještine slične mladima drugih evropskih zemalja. U Crnoj Gori rade tri univerziteta sa 35 fakulteta, koji značajno doprinose ne samo ukupnom obrazovanju, već i kvalitetu radne snage. Povećali smo broj naučnih projekata u gotovo svim oblastima.

Crna Gora je zemlja kontrasta - od blage mediteranske do planinske klime, od plodnih ravnica i dolina rijeke do visokih i sniježnih planina. Na maloj površini kulturno nasleđe potiče od vremena stvaranja prvih zajednica, granica dviju velikih civilizacija i nastanka tri velike religije. Iz Crne Gore potekli su brojni poznati graditelji, slikari, pisci, majstori..., od kojih smo naslijedili remek-djela njihovih ruku i njihov duh, koja danas sublimiraju bogatu kulturnu baštinu. U Crnoj Gori se nalaze i dvije UNESCO-ve svjetske baštine: stari grad Kotor, kao grad kulturne baštine i nacionalni park Durmitor, kao prirodno nasljeđe. Kulturni život u Crnoj Gori veoma je bogat i raznovrsan. Sve ovo, zajedno sa 240 sunčanih dana, pruža osnove za veoma dobar kvalitet života u Crnoj Gori. 

Dame i gospodo, 

Dozvolite da vam predstavim osnove Individualnog investicionog programa. Naš cilj je da kroz ovaj mehanizam dodatno podstaknemo i generišemo interesovanje novih investitora koji se ulaganjem u Crnu Goru mogu kandidovati za crnogorsko državljanstvo.

Vitalni nacionalni interes Crne Gore je da implementira Program na način da, koristići iskustva drugih zemalja, eliminiše sve rizike koje može donijeti njegova primjena. Program će omogućiti aplikacije samo onim licima koja imaju dokazan kredibilitet u ličnom i profesionalnom smislu, i dozvoliti priliv sredstava koja imaju neupitno legalno porijeklo. Kredibilitet investitora i procedura utiču na kredibilitet Programa, i u krajnjem Crne Gore kao države. Od obnove nezavisnosti pažljivo smo i sa velikim strpljenjem, trudom i radom gradili međunarodni ugled naše države, i bez obzira na razvojne izazove koji stoje pred nama, čvrsto smo opredijeljeni da gradimo dugoročna partnerstva i jačamo međusobno povjerenje, jer tamo gdje nema povjerenja, nema ni biznisa.

Vjerujemo da svaki program može biti dugoročan i stabilan samo ako obje strane vide jasne koristi međusobne saradnje. Interes države je da se primjenom Individualnog investicionog programa dodatno pospješi razvoj, kreiraju nova radna mjesta, smanji spoljno-trgovinskog deficit i izvrši transfer znanja i novih tehnologija. Posebno ističem značaj novih znanja i tehnologija, jer na taj način podižemo konkurentnost našeg ekonomskog sistema. 

S druge strane, aplikanti će imati korist od povoljnog poreskog sistema, bezviznog režima prema zemljama u Šengen zoni i integracija u ekonomski i politički sistem Države. Primjena Programa omogućiće efikasniju i transparentniju proceduru dodjele državljanstva investitorima po osnovu člana 12 Zakona o državljanstvu. Dodjelom državljanstva uspostaviće se i čvršće veze kvalitetnih investitora i Crne Gore, jer će kao "dobri ambasadori" dalje promovisati njene ekonomske potencijale i interese. 

Očekujem da Program ima snažne multiplikativne efekte na ukupnu ekonomiju, da postane značajan izvor prihoda i platforma za nove investicije. Uz dobro osmišljenu kampanju moguće je privući pažnju uglednih poslovnih ljudi koji bi prihvatili da izvrše realokaciju sjedišta svojih biznisa. Time bismo ne samo povećali iznos investicija, već i poboljšali imidž naše zemlje i podigli standarde poslovanja.

Posebno želim da apostrofiram prirodne resurse i manje razvijeni  dio Crne Gore. Mada vjerujemo da Crna Gora ima obilne resurse, znamo da su svi resursi ograničeni. Zato ih moramo koristiti na način da postižemo ne samo najveće ekonomske domete, već i da građani Crne Gore osjete benefite upotrebe resursa. To znači da Individualni investicioni program mora omogućiti kvalitetniju upotrebu i bolju valorizaciju prirodnih resursa za državu i lokalne zajednice. Ovo se prije svega odnosi na energetiku, poljoprivredu i turizam koji predstavljaju neke od najvećih razvojnih šansi Crne Gore.

Kada je u pitanju nerazvijeni region Crne Gore otvoreni smo za dodatne povlastice i posebne uslove za produktivne investicije u ovaj dio zemlje, koji nesumnjivo obiluje potencijalima za razvoj i značajnim resursima. Projekat na kojem sada radimo kao država - izgradnja prve dionice autoputa koji povezuje sjever, centar i jug, predstavlja najbolju potvrdu naše riješenosti da ravnomjerno razvijamo Crnu Goru, i korak po korak stvaramo uslove za tržišnu valorizaciju resursa. Takođe, treba pomenuti i izgradnju infrastrukture, ski centara, uključujući 250km savremenih ski staza. Samo u ta 2 projekta u sjevernom regionu država trenutno investira oko milijardu eura.

Tržišna ekonomija ne dijeli zemlje na velike i male, već na uspješne i neuspješne. Uspješne ekonomije, kroz investicije, izgradnju jakih institucija i jačanje međunarodne saradnje stvaraju uslove za brži ekonomski rast i razvoj. Uspjesi koje možemo zajedno postići najbolja su zaštita budućnosti Crne Gore.

Spoj izgrađenih ekonomskih i političkih vrijednosti, i naše uporno nastojanje da ih dalje jačamo, naša su legitimacija da imamo stalno otvoren poziv zainteresovanim investitorima da započnu biznis u našoj zemlji, i doprinesu ne samo jačanju ekonomske saradnje, već i podizanju socijalnih, kulturnih, naučnih, upravljačkih, tehničkih i tehnoloških standarda. Jednom riječju, poziv je stalno otvoren svima koji su spremni da zajedno sa nama grade budućnost.

Na pomen budućnosti različite su asocijacije: slabima, ona je nešto daleko i nedostupno; plašljivcima, nešto nepoznato i potencijalno opasno; a hrabrima, ona je šansa. Želim da vjerujem da u mom obraćanju prepoznajete šansu da stvaramo i oblikujemo prepoznatljiv sistem koji može poslužiti kao uzor drugima. Znam da je to izazov, ali zar nije izazov za odlučne, hrabre i sposobne.

Prepoznajući značaj današnje konferencije, kao i napore kompanije "Henli i partneri" mogu da zaključim da je Crna Gora uvažena mogućnošću da ovako respektabilnom auditorijumu prezentuje ambijent za investitanje i svoj Individualni investicioni program. Veoma cijenim i podržavam priliku koja mi je ukazana i prepoznajem potrebu da uputim poziv svima koji su zainteresovani da provjere kvalitet našeg programa i mogućnosti koje Crna Gora nudi stranim investitorima, da posjete našu državu i sami prepozanju mogućnosti o kojima sam danas govorio. Uvjeren sam da zajedno možemo dodatno unaprijediti ambijent za dalje uvećanje investicija i poboljšanje kvaliteta života u Crnoj Gori. 

Takođe sam uvjeren da koristeći prošlost koja nas je dovela do sadašnjosti, možemo snažno uticati na budućnost. Biće mi zadovoljstvo da se ponovo sretnemo u Crnoj Gori.

Hvala vam na pažnji.